SUPER AO 408 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

JOHDANTO
Tulevan vuoden toiminnassa pääpaino on jäsenhankinnassa . Toinen tärkeä osa-alue on yhteistyösuhteiden jatkaminen päättäjien kanssa. PLM jatkaa säännöllisiä tapaamisia työnantajan kanssa. Jäsenistön jaksamista ja vireyttä pidämme yllä järjestämällä sen toiveiden mukaista yhteisöllistä toimintaa läpi vuoden.

VARSINAINEN TOIMINTA

KOULUTUS
Kannustamme jäseniämme hakeutumaan erilaisiin ammatillisiin koulutustilaisuuksiin ja tiedotamme meitä koskevia muutoksia (mm. paikalliset sopimukset, KVTES muutokset) jäsenilloissa ja muissa vastaavissa ammattiosaston tapahtumissa. SuPerilaisten ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen ovat tärkeitä tavoitteita. Ammattiosasto myöntää harkintansa mukaan rahallista tukea eri koulutuksiin ja perinteisille ammatillisille opintopäiville. Jäsenen on osoitettava hakemus haluamaansa koulutukseen tai opintopäiville hallitukselle, tasavertaisuuden periaatteella ja varojensa mukaan hallitus voi myöntää tuen.

VIRKISTYSTOIMINTA
Toivomme jäseniltä ehdotuksia virkistys- ja muiden tapahtumien järjestämisessä.
Järjestämme Super Nuorille ja Lähihoitajaopiskelijoille toimintaa. Tammikuussa juhlistamme Kansallista lähihoitaja päivää. Järjestämme teatteri/konsertti tai muun vastavan tapahtuman vuoden aikana.

JÄRJESTÖTOIMINTA

EDUNVALVONTA
Eri työpaikoilla olevien jäsentemme asioiden hoitaminen ja paikallinen edunvalvonta ovat vaativaa työtä, siksi liiton antamaa koulutusta tarvitaan. Luottamusmiehet, ammattiosaston puheenjohtaja sekä muut ammattiosaston toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet voivat arviointinsa mukaan osallistua liiton koulutuksiin. Liitto tarjoaa alueellisia koulutuksia ja suunnittelee ammattiosaston esityksestä tarvittaessa paikallisia tilaisuuksia. Alueelliset luottamusmiesten tapaamiset ovat antaneet tukea ja apua edunvalvontatyöhön.
Kuntasektorilla noudatamme jatkuvan neuvottelun periaatetta, käyden keskusteluja työnantajan, johtavien viranhaltijoiden sekä työpaikkojen esimiesten kanssa. Aiheina palkkausjärjestelmä, työhyvinvointi, ammatilliset asiat. Neuvotteluista vastaavat KOHO, SuPer pääluottamusmies tai varapääluottamusmies ja varalla ammattiosaston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Ammattiosaston puheenjohtaja tarvittaessa neuvoo ja auttaa tiedon saamisessa. Yksityissektorin lisääntyvät työpaikat tarvitsevat edunvalvonnasta kiinnostuneita jäseniä ja heitä liiton toimesta koulutetaan luottamusmiehiksi ja työsuojeluvaltuutetuiksi. Neuvottelujärjestönä yksityissektorilla on TSN.

YHTEISTYÖ
Tavoitteena on edelleen saada Opo joka tekisi yhteistyötä koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Opiskelijoiden työssäoppimisjaksoilla ja näyttöjen vastaanottajina on työpaikoilla koulutetut ohjaajat, joiden toivomme olevan pääasiassa lähi- ja perushoitajia. Valmistuvien päätösjuhlaan otamme kutsun vastaan ja ammattiosaston edustajat voivat osallistua jakaen mm. Liiton stipendin.
Paikallisesti ollaan eri tavoin yhteydessä muihin järjestöihin ja tehdään yhteistyötä yhteisissä asioissa. Alueellisia tapaamisia järjestetään muiden Päijät-Hämeen ammattiosastojen kanssa.

HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA JÄSENKOKOUKSET
Hallituksen ja toimihenkilöiden toimintakausi on kaksi vuotta (2022-2023).
Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa kk:n 3. tiistai kello 17:00 terveyskeskuksen Peräkammarissa tai muussa erikseen sovitussa paikassa. Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään liiton sääntöjen mukaan.

TIEDOTUSTOIMINTA
Jäsenille tiedotamme ammattiosaston kokouksista, liiton toiminnasta, eri tilaisuuksista ja tapahtumista sähköpostilla, ao:n omilla sivuilla, WhatsApp:illa ja työpaikkojen ilmoitustaululla. Paikallisessa Itä-Häme lehdessä ilmoitetaan sääntömääräisistä kokouksista. Ammattiosastolla on oma Facebook -sivusto, jota päivitetään aktiivisesti, ohjataan jäseniä löytämään sivut ja lukemaan sieltä ajankohtaisista asioista.

MUISTAMISET
Muistamme 50 vuotta täyttäviä jäseniä kukkalahjakortilla, samoin eläkkeelle jääviä ammattiosaston aktiivijäseniä yllätyslahjalla. Uusille jäsenille lähetetään ao:n tervetuloa tiedotepaketti sähköpostilla ja tarvittaessa postin kautta.

TOIMINTAKULUT
Kuluja tulee lehti-ilmoituksista, taloudenhoitajalle kustannetaan tulostimeen värikasetti ja puheenjohtajan puhelinkulut maksaa ammattiosasto. Puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja eivät saa rahakorvausta, vaan esimerkiksi teatterilipun/ jalkahoidon/joulukorin tai muuta vastaavaa. Alueellisiin kokouksiin, jäseniltoihin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin osallistuville maksetaan kilometrikorvaus matkasta ja kustannetaan kokousruokailu.

TALOUSTOIMINTA
Toiminnantarkastajina ovat MT-Isännöinti & Tili Maarit Taskula ja varatoiminnantarkastajana on Yritystileistä Sari Hohtari. Kirjanpidosta vastaa Jaana Mäenpää, Tili ja konttoripalvelu Poutanen.
Jäsenmaksupalautteiden ja maksuliikenteen vastuu on taloudenhoitajalla. Taloustoiminnan kokonaisvastuu on myös puheenjohtajalla.